ANVÄNDARVILLKOR (PÅ ENGELSKA)

Personuppgiftspolicy

Digitalist Open Tech AB behandlar personuppgifter om dig i egenskap av kontaktperson kund eller annan organisation respektive jobbsökande. I denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur och varför Digitalist behandlar personuppgifter, vilka slags uppgifter som behandlas samt vilka rättigheter du har som registrerad samt vilket ansvar vi har.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress, telefonnummer samt uppgift om vilket företag du arbetar på och information om din yrkesroll. Personuppgifterna tillhandahålls av dig i samband med att relation inleds på olika sätt, t.ex. genom att ni fyller i vårt kontaktformulär, ansöker om arbete, är samarbetspartner/underleverantör efter telefonsamtal eller när du på annat sätt kommer i kontakt med Digitalist samt i samband med offert.

Personuppgiftsansvarig

Digitalist är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy (Digitalist Open TechAB, organisationsnummer 556654-0422, Götgatan 55, 11621 Stockholm). Vid frågor, kontakta gärna privacy@digitalist.se.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Innan kundförhållande eller annan relation inleds behandlar vi dina personuppgifter i din roll som kontaktperson, om du är jobbsökande eller samarbetspartner/underleverantör. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter men det kan krävas om du vill utnyttja våra tjänster, söka ett jobb hos oss eller bli samarbetspartners/underleverantör.

Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du beställer samt för att i övrigt uppfylla våra åtaganden gentemot er. Detta inbegriper även kontakter med dig i frågor som rör den tjänst ni utnyttjar samt för fakturering och uppföljning.

Om du är samarbetspartner/underleverantör eller jobbsökande hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att administrera vårt samarbete och fullfölja våra åtaganden gentemot er.

Digitalist behandlar också dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och din organisation. Om du inte vill få direktmarknadsföring kommer vi på din begäran upphöra med detta. Vill du avstå marknadsföringsutskick gör du det enklast genom att klicka på avregistreringslänken som finns i varje utskick.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Den behandling av dina personuppgifter som sker stöds på en intresseavvägning. Marknadsföring kan ske via e-post, telefon och även i postala utskick. I denna del har Digitalists berättigade intresse av att nå ut med information och marknadsföring av våra tjänster och av att kontakta potentiella kunder vägts mot det vi vet och rimligen kan anta om dina intressen i sammanhanget samt dina grundläggande rättigheter och friheter gällande personlig integritet. I denna avvägning har vi funnit att Digitalist kan motivera behandling av dina personuppgifter utifrån denna intresseavvägning, då dina intressen, fri- och rättigheter i detta sammanhang inte väger tyngre och kräver skydd av dina personuppgifter. I denna avvägning har vi särskilt beaktat att du representerar en organisation som har visat intresse för våra tjänster om så är fallet och att du som organisationsrepresentant kan förvänta dig att dina publika och i affärsverksamhet använda kontaktuppgifter och andra personuppgifter kan användas av tjänsteleverantörer och andra företag.

Om du är kund hos oss behandlas dina personuppgifter av Digitalist för att kunna fullgöra avtal med er, innefattande tillhandahållandet av de tjänster ni beställt, samt för att i samband med detta avtal fullgöra de skyldigheter och rättigheter som finns mellan Digitalist och det företag du är kontaktperson för. Personuppgiftsbehandling i denna del stöds alltså på nödvändighet att fullgöra avtal där du är part. För det fall ditt namn förekommer i fakturor och andra handlingar behandlas dina uppgifter för detta ändamål och med stöd av bokföringsrättsliga förpliktelser.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Den personuppgiftsbehandling som sker för att fullgöra avtal med företag du är kontaktperson för, fortgår under avtalsperioden eller tills du av ditt företag ersätts som kontaktperson eller firmatecknare. Därefter upphör personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål.

Efter avslutat kund- eller samarbetspartner/underleverantörsförhållande behandlar Digitalist fortsatt sådana personuppgifter som förekommer i vårt räkenskapsmaterial. Detta då vi enligt bokföringsregler sparar räkenskapsmaterial i upp till åtta år efter räkenskapsårets utgång. Denna rättsliga förpliktelse gör att vi fortsättningsvis måste behandla dina personuppgifter i detta syfte.

Digitalist kan behandla dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och ditt företag. I alla utskick från oss finns en länk som du kan använda för att avregistrera dig från kommande utskick. Efter en avregistrering, sparar vi personuppgifter i upp till 5 år. Därefter upphör personuppgiftsbehandling för detta ändamål.

Har du deltagit i ett event eller utbildning som arrangerats av Digitalist sparar vi personuppgifter i upp till 3 år. Därefter upphör personuppgiftsbehandling för detta ändamål.

Mottagare av personuppgifter

Digitalist delar dina personuppgifter med IT-underleverantörer samt tillhandahållare av stödfunktioner inom ekonomi och marknadsföring, som vi anlitar för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Digitalist har i sådana fall personuppgiftsbiträdesavtal med de externa aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning.

Vi använder följande IT-underleverantörer för hantering av personuppgifter:

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsning (att vi i någon del upphör med behandling av dina personuppgifter) samt rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format om du vill överföra dessa till annan aktör.

Du utövar dina rättigheter ovan kostnadsfritt, enklast genom att kontakta oss på privacy@digitalist.se.

Klagomål

Om du har klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@digitalist.se så hjälper vi dig efter bästa förmåga.

Du har dessutom rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (Box 8114, 104 20 Stockholm, e-post imy@imy.se, telefon 06-657 61 00, www.imy.se)

Kontakta oss om ert nästa projekt!

Vill du prata med en kundansvarig direkt? Klicka här! För jobb eller praktik klicka här!