Goda idéer som färgar av sig.

Sveriges ledande experter på Matomo webbanalys

Matomo är öppen källkodsverktyget för dig som prioriterar dina besökares integritet. Vårt ledande Matomoteam hjälper dig komma igång snabbt och få ut den fulla potentialen ur din data.

Kontakta oss

Matomo - FAQ

Hur söker man jobb hos er?

Enkelt! Klicka här och se vilka jobb som är lediga nu. Vi söker alltid talanger!

Läs mer här

Vad är ett LMS?

LMS är en förkortning för Learning Management System. LMS är mjukvara som hjälper dig att skapa, hantera, organisera och leverera digitalt utbildningsmaterial till din målgrupp:

 • Learning. Det främsta syftet med ett LMS är att tillhandahålla och förenkla lärande i din organisation. Med ett LMS kan du se till att dina anställdas kunskaper är uppdaterade.
 • Management. Med den här mjukvaran kan du organisera och hantera dina onlinekurser, deltagare och resultat. Du kan också analysera effektiviteten av ditt utbildningsmaterial.
 • System. System är en uppsättning med saker som fungerar tillsammans, som delar av en mekanism eller ett nätverk. I det här fallet är det ett finare ord för mjukvara som gör att det låter mer professionellt och dyrt 😏.

Ett LMS består  av två delar:

 • Ett gränssnitt för administratörer. Administratörsgränssnittet är platsen där en utbildningsansvarig skapar, hanterar och organiserar allt utbildningsmaterial. Det är även möjligt att få insiktsfulla rapporter (individuella eller gruppbaserade). Admins gränssnitt består vanligtvis av inställningar och funktioner för att anpassa utbildningsmaterialet helt och hållet.
 • Ett användargränssnitt. Användargränssnittet är platsen där deltagare ser och upplever det som admin har skapat. Deltagare kan komma åt och delta i det här utbildningsmaterialet från sina personliga datorer eller webbläsare.
Läs mer här

Vilka är Matomos fördelar?

 • Öppen källkod
 • Etiskt, fullt GDPR-kompatibelt
 • Anpassningsbart
 • Möjlighet att importera GA-data
 • Ingen datasampling (Google Analytics använder i vissa fall datasampling för att göra beräkningar på ett urval av data istället för att använda fullständig data. Det kan t ex innebära att det ser ut som intäkter på 1 miljon i GA men i själva verket är det bara 800 000). I Matomo är det 100% exakta data.
 • Tag Manager (enklare att jobba med externa parter/spårningskoder)
 • Besökarprofiler
 • Sökordspositioner
 • Kampanjspårning
 • Enkelt att integrera - Det finns en Matomo modul för Drupal samt Matomo plugin för WordPress för smidig integration på webbplatsen.

Läs mer här

Vad är Matomo?

Matomo är ett verktyg för webbstatistik (det visar till exempel vilka sidor som är mest besökta eller vilken väg en besökare tar genom webbplatsen, och från vilka sidor besökaren lämnar sajten) och webbanalys (till exempel besöksfrekvens, besökarprofiler eller omvandlingsoptimering med funktioner som heatmaps, sessionsinspelningar, trattar/funnels och A/B-testning).

Matomo själva kallar sig Google Analytics-alternativet som skyddar dina data och dina kunders integritet. Matomo är utvecklat som öppen källkod och är fullt GDPR-kompatibelt. Du kan använda Matomo på dina egna servrar eller köpa Matomo som en molntjänst. Om du driftar Matomo på din egen server är alla grundfunktioner kostnadsfria men några premiumtjänsterna (till exempel Heatmap och sessionsinspelningar) finns som plugins som kostar extra. Tekniken Matomo använder är PHP och MySQL/MariaDB.

Läs mer här

Vad är öppen källkod?

Öppen källkod, öppen programvara eller öppenkod (engelska: open source), avser oftast datorprogram vars källkod inte är proprietär utan är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Detta gör att programutvecklare kan återanvända programkod som andra har utvecklat i egna projekt utan att betala licensavgifter till kodens ägare, och kan anpassa koden till sina användares behov utan att hindras av immaterialrättsliga restriktioner. Som motprestation erbjuder utvecklarna vanligen sina modifikationer tillbaka till den ursprunglige upphovspersonen eller till den som för tillfället underhåller programvarans officiella version, som kan välja att göra dem till en del av den officiella versionen. De mest framgångsrika öppen källkodsprojekten är vanligen uppbyggda kring en internet-community av ett stort antal bidragsgivare, som samverkar för att programvara och dokumentation ska utvecklas snabbt och testar och inspekterar koden för att säkerställa att den fungerar som tänkt. Exempel på öppen källkod projekt är Drupal och Matomo.

Läs mer här

Vad är Drupal?

Drupal är ett mycket populärt och etablerat innehållshanteringssystem som passar för stora webbplatser med många administratörer och stora krav. Drupal finns i över en miljon installationer och är därmed ett av de största Content Management-systemen (CMS) i världen.

Fördelar med Drupal:

 • pris (inga licenskostnader)
 • popularitet (stort utvecklar- samt användarcommunity)
 • skalbarhet
 • integrationsmöjligheter
 • redaktörsmöjligheter med många språk och roller

Med fokus på öppen källkod, community och samarbete tillsammans med modultänkandet blir Drupal en effektiv plattform för både webbplats och intranät.

Drupal är alltså modulärt uppbyggt. Det innebär att om du exempelvis behöver skapa en bokningssystem eller ett nyhetsbrevsutskick  ofta färdiga moduler att utgå från, eller rent av använda som de är. Eftersom Drupal har många användare produceras och kvalitetssäkras hela tiden nya moduler och det är stor chans att det finns något som passar för just det du behöver.

Läs mer här

Vem omfattas av Webbdirektivet?

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Då publicerades nämligen EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i EU:s officiella tidning. I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019.

Här är en förenklad sammanfattning av direktivet.

Vilka omfattas av lagarna?

Myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag, ska uppfylla kraven, och även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Vilka är kraven?

De aktörer som omfattas ska, i grova drag:

 1. Utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.
 2. Digital service förutsätts uppfylla dessa krav om den följer den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549. Detta innebär framförallt att webbplatser och appar ska uppnå åtminstone nivå AA i version 2.1 av WCAG (plus några ytterligare krav).
 3. EU-direktivet gör några undantag, men exakt vilka undantag (eller tillägg) som gäller i Sverige styrs av den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 4. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
 5. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar hur man uppfyller punkt 1 och innehåller länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som har tillsynsansvar (DIGG).

Den svenska lagen är mycket generell och överlåter detaljerna till föreskrifter. Förordningen om tillgänglighet till digital offentlig service ger Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) föreskriftsrätt om detaljerna. DIGG publicerade föreskrifterna i maj 2019.

När börjar kraven gälla?

Följande datum finns angivna i webbdirektivet:

 • Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020.
 • Publika appar berörs från och med 23 juni 2021.

Intranät och extranät som publicerats före 23 september 2019 omfattas inte av någon bortre tidsgräns då de måste vara tillgängliga. Däremot ska de göras tillgängliga när de genomgår en omfattande översyn.

När en webbplats eller app ska uppfylla kraven så gäller det även dokument som inte är webbsidor (exempelvis PDF-filer) som distribueras via denna. Äldre dokument (som offentliggjorts innan den 23 september 2018) undantas från kraven, såvida de inte ”behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter” (exempelvis blanketter som fortfarande används).

Observera att nya upphandlingsregler infördes i januari 2017, som ställer ungefär samma krav då man upphandlar något som rör webb eller appar och som ska användas av fysiska personer.

Tänk på att det tar tid att planera, genomföra och följa upp åtgärder och utvecklingsinsatser.

Genomförande i Sverige

2017-11-28 publicerades regeringens förslag Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet.

2018-03-12: Regeringskansliet har publicerat en nyhet som berör införandet: Sent genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet påverkar inte när direktivets krav börjar gälla.

2018-06-14 överlämnade regeringen sin lagrådsremiss om genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet till Lagrådet. Däri föreslås att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska träda ikraft den 1 januari 2019.

2018-09-06 överlämnade regeringen proposition 2017/18:299 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet till riksdagen.

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU2 föreslår att riksdagen antar regeringens förslag.

2018-11-14 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag.

2018-11-30 Förordning om tillgänglighet till digital offentlig service publicerad av regeringen. Bland annat pekar förordningen ut Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som tillsynsmyndighet.

2019-01-01 började lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gälla i Sverige.

2019-05-15 publicerade DIGG Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur kan jag lära mig mer?

Läs mer här

Matomo vs Google Analytics - vad skiljer verktygen åt?

Det faktum att Matomo en gång skapades för att vara ett open source alternativ till GA innebär att väldigt mycket saker i plattformarna är lika, framförallt när det kommer till hur mätning görs. Har du arbetat med GA kommer du snabbt känna igen dig i Matomo.

 • En Property i GA kallas Website i Matomo
 • Users i GA heter Visitors i Matomo
 • Sessioner i GA heter Visits i Matomo
 • Pageviews och Event finns i Matomo också och fungerar mycket likt GA.
 • Landing pages i GA heter Entry pages i Matomo
 • Exit pages finns i Matomo också
 • Site search finns i Matomo också
 • Båda platformarna tillåter Custom Dimensions
 • Båda plattformarna erbjuder Segmentering av användare
 • Kampanjtaggar fungerar i Matomo också
 • Du kan integrera Google Search Console i Matomo för att få mer detaljerad info om organiska sökningar

Läs mer här

Hur kommer man igång med Matomo?

 1. Installera Matomo
  Matomo är ett system som behöver finnas i en servermiljö.
  I en Matomo-installation kan ni skapa flera webbplatser
  Grundinstallation är open source och är därmed fri från licenskostnader.
 2. Konfigurera Matomo
  En stor fördel med Matomo är att man kan anpassa systemet precis efter de behov man har. Detta gör att vi fullt ut kan stödja GDPR med Matomo.
 3. Sätt upp spårning av din webbplats
  I Matomo kan man samla in data om besökarna på flera sätt:
  - Genom ett javascript - som fångar sidvisningar (och vissa typer av event som tex nedladdningar)
  - Genom en TagManager (rekommenderat) -som precis som skriptet ovan kan fånga sidvisningar och event, men som erbjuder en stor verktygslåda för att sätta upp väldigt anpassad spårning
  - SDK för mobil appar
  - Via Loggfiler på servern
 4. Skapa rapporter och segement
 5. Skapa mål och funnels
 6. övervaka insamling av PII
 7. Komplettera med kvalitativ data
 8. förändra, mät igen och repetera

Gå på lärken här under så du får ta del på hela processen...

Läs mer här

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Läs mer här

Vad har Digitalist för erfarenhet av Matomo?

Vi har jobbat med Matomo i över än 10 år. När vi började med mjukvaran hette den Piwik. Då det ligger i vårt företags DNA att hålla koll på intressanta öppen källkodsprojekt var vi mycket tidiga med att se möjligheterna med Matomo. Några exempel på vad vi gjort genom åren:

 • För Bostadsrätterna använder vi framgångsrikt Matomo för deras över 2000 sajter sedan snart 10 år tillbaka
 • Tillsammans med Skatteverket har vi utvecklat plugin för SDG exporter samt satt upp väldigt komplexa mätkonfigurationer på skattverket.se, läs mer här.
 • Arbetsförmedlingen hjälper vi förutom med spårning även med exporter av väldigt stora datamängder från deras Matomo installation, som vi förvaltar, till deras egna datasjö för att snabbare data analys.
Läs mer här

Vilka kompetenser krävs från oss som kund eller från våra 3-partsleverantör?

 • För uppsättning av Matomo Tag Manager behöver era utvecklare förstå riktlinjer och struktur kring hur taggar ska sättas upp i webbapplikationen.
 • Era webbanalytiker behöver kravställa mätningarna ni vill genomföra, samt förstå hur man ska implementera dessa på bästa sätt så man inte får problem med prestanda eller något annat.
Läs mer här

Hur genomförs utbildningen i Matomo?

Vi har genomfört många halvdags- och heldagsutbildningar genom åren. Vi tar fram det upplägg som passar er bäst. Utbildningar kan genomföras under ett eller flera tillfällen, men allra helst genom att vi arbetar praktiskt med verkliga exempel och behov.

Läs mer här

Vilken konsultstöd behöver vi löpande för att kunna nyttja Matomo fullt ut?

Vår erfarenhet är att verksamhetsstöd i form av en Matomo- och webbanalysexpert som stöttar er kontinuerligt kommer göra så att ni kan nyttja Matomo på bästa sätt. Denne kan sedan ta den experthjälp som behövs av vårt Matomoteam vid behov.

Läs mer här

Vad behöver Digitalist veta för att kunna lämna en offert?

För att kunna lämna en offert som möter era behov vi vill gärna var ni befinner er idag och hur ni vill jobba framåt med era webbapplikationer. Och enklaste sättet att ta reda på det är att vi tar ett kort möte. Inför det mötet är det bra om ni kan ta reda på (behöver absolut inte vara exakta tal):

 • Förväntat antalet sidvisningar/månad
 • Förväntat antal segment, events och användare

Det är också väldigt bra om ni har kunskap om er övergripande IT-strategi så att vi vet om det är vår molntjänst eller om det är en on premise lösning ni är intresserade av.

Läs mer här

Hur lång tid tar det för oss att komma igång med Matomo?

Det beror framför allt på om ni vill ha vår molntjänst för en standardiserad uppsättning eller om ni vill ha en on premise lösning.

Standard Matomo SaaS (vår molntjänst)

 • Aktivering av Standard Matomo SaaS:  < 1 vecka
 • Verksamhetsstöd (utbildning, Tag Management, Segmentuppsättning, etc): 5-8 veckor (1-2 dagar/vecka).
 • Migrering av Google Analytics: 2-3 veckor (2-3 dagar/vecka).
 • Löpande verksamhetsstöd enligt överenskommelse.

On premise (er egen servermiljö)

 • Beroende på komplexitet är vår erfarenhet att det krävs 4-12 veckor för att sätta upp Matomo så att förvaltningen är automatiserad i största möjliga mån samt att den övervakas korrekt. Ofta är On Prem lösningar betydligt mer komplexa. Låt oss prata om dina behov.
Läs mer här

Vilka kompetenser rekommenderar Digitalist att vi upphandlar?

Vid Standard Matomo SaaS (vår molntjänst)

Om ni väljer att använda standardtjänsten Matomo som molntjänst (Standard Matomo SaaS) så ingår uppsättningen av Matomo. Vi dimensionerar för antalet sidvisningar ni har samt inkluderar Matomos premiumplugins så ni får ett komplett analysverktyg.

Implementationsfasen handlar till största delen om att stötta er verksamhet konfigurera Matomo Tag Manager och ert tänk kring hur ni vill segmentera och rapportera er data. Självklart är vi med och utbildar er vid behov.

Kompetenser som vi rekommenderar:  
 • Webbanalytiker som är expert på Matomo
 • Projektledare
 • Utvecklare som vid behov kan migrera data från Google Analytics och även säkerställa att Matomo Tag Manager konfigureras upp korrekt samt att era frontendare bygger kod som är enkel att sätta upp mätning i

Vid on premise (er egen servermiljö)

Vill ni ha en skräddarsydd uppsättning on premise eller på annan infrastruktur som Kubernetes så kan vi även erbjuda det. För extremt stora installationer som för Arbetsförmedlingen eller Skatteverket har vi använt Kubernetes infrastrutur. Då har vi roller inom följande kompetensnivåer som kan behövas beroende lite på vad som ska göras.

Kompetenser som behövs:
 • Utvecklare - Anpassningar och automatisering
 • QA & Test - Testning
 • Teknisk Projektledare - Projektledning
 • DevOps - Uppsättning av tjänst
 • Support Manager - Ärendehantering
 • Applikationsexpert - Kravställning för uppsättning av tjänst
 • Webbanalytiker - För utbildningar, konsulttjänster och verksamhetsstöd. Uppsättning av mätning och kravställning mot verksamhetens mål.
Läs mer här

Är det möjligt att exportera data till en datasjö?

Ja, Matomo stödjer export av rådata via ett API-gränssnitt. Det är väldigt enkelt att använda. Dock bör ni vara medveten om att det kan finns begränsningar i hur stora utdrag som kan göras. Då finns det andra sätt att lösa det på vilket vi har hjälpt bland annat Arbetsförmedlingen med.

Två alternativ:

 1. Hur exporterar jag rådata från Matomo (users, actions, clicks)?
  Denna metod kräver mycket resurser från plattformen och kan medföra komplikationer.  Det är det inbyggda stödet i Matomo som används. Länk
 2. Hur exporterar jag rådata från Matomo till mitt data warehouse?
  Denna metod kräver en större arbetsinsats. Länk
Läs mer här

Hur skickar vi statistik till Europeiska kommissionen enligt SingleDigitalGateway (SDG)?

Vi har utvecklat två pluginer för Matomo för att stödja den nya EU-förordningen, Single Digital Gateway(SDG), läs mer här. Det första pluginet heter SingleDigitalGateway och den är byggd i enlighet med kraven från EU-kommissionen, för att skicka in kvantitativa rapporter baserad på besöksstatistik i Matomo. Er superanvändare i Matomo kan då definiera vilka URL:er som datat ska skickas för samt er unika API nyckel.

Det andra pluginet heter UserFeedback och ger stöd för att samla in den kvalitativa analysen med hjälp av formulär som bäddas in på er sajt med Matomo Tag Manager (MTM). För att sända insamlad data till EU-kommissionen så krävs SDG pluginet.

För utvecklingen av dessa plugin så har vi samarbetat med Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vi har även varit delaktiga i DIGG:s samarbetsrum tillsammans med andra myndigheter. Önskemål om nya funktioner tillkommer tätt och vi jobbar löpande med förbättringar.

Vi har även utvecklat en PHP klient för att koppla din analysplattform från SDG. Du hittar klienten här.

Installeras med composer: composer require digitalist/sdg-php-client

Läs mer här

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Läs mer här

Vilka Matomotjänster erbjuder Digitalist?

Vi erbjuder Matomo som en GDPR-säker molntjänst som täcker in allt ni behöver för att säkra att mätning och analys av era webbplatser hanteras tryggt och säkert på svensk infrastruktur. Tjänsten är installerad i en säker svensk driftsmiljö, där vi samarbetar med driftleverantören Elastx.

Vi tar det fulla ansvaret för att tjänsten är tillgänglig och följer de regler och förordningar som är gällande i Sverige. Det innebär bland annat att vi övervakar, uppdaterar och buggrättar befintliga miljöer för att säkerställa tjänsternas tillförlitlighet.

Vi kan även erbjuda Matomo on premise (installation, support och förvaltning i era servermiljöer), vilket kräver mer tid men ibland passar bättre beroende på er övergripande IT-strategi.

Vi erbjuder även webbstrateger och analytiker med djup kännedom om Matomo, som hjälper dig konfigurera spårning, upprätta mätplaner och tolka och föreslå åtgärder baserat på den data ni får in.

Vår Matomoleverans innehåller samtliga Matomos premium plugins som vi tycker är helt nödvändiga för dig som vill arbeta professionellt med Matomo.

 • A/B Testing
 • Activity Log
 • Cohorts
 • Custom Reports
 • Form Analytics
 • Funnels
 • Heatmap & Session Recording
 • LoginSaml
 • Media Analytics
 • Roll-Up Reporting
 • Search Engine Keywords Performance
 • Multi Channel Conversion Attribution
 • Users Flow
 • White Label

Vi har även utvecklat egna unika plugins.

 • Vår UserFeedback plugin gör det möjligt att när du vill trigga frågor till dina användare för att få mer kvalitativ data som kompletterar statistiken.
 • Vår Single Digital Gateway plugin gör det enkelt för myndigheter att rapportera via SDG-formatet.

Kontakta oss för att veta vilka fler plugins vi har utvecklat.

Självklart erbjuder vi även utbildningar och kurser, skräddarsydd användarsupport och konsultation.

Läs mer här

Hur hanterar Digitalist personuppgifter?

Vi upprättar ett Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med er så ni kan vara säkra på att ni är i trygga händer. Vidare har Matomo inbyggda funktioner för att gallra personuppgifter, anonymisera IP-adresser, tillgodose GDPR-principerna om interoperabilitet, användarnas rättighet att bli glömda m.m.

Vi kan även erbjuda övervakning av PII-data och generera automatisk larm till våra incidentkanaler.

Läs mer här

Vart lagrar Digitalist vårt data?

Vår driftpartner i Sverige är Elastx - en svensk ISO 27001-certifierad molnleverantör som har sin infrastruktur inom Sverige. Läs mer här Elastx.

Läs mer här

Kontaktpersoner

Pontus
menu
Ansvarig Informationssäkerhet

Pontus Rosin

Epost
+46739833372
Tomas
menu
Matomo- & öppen källkod-specialist

Tomas Persson

Epost
+46706000383
Marc Tersman Toll
menu
Webbstrateg och Matomo-specialist

Marc Tersman Toll

Epost
+46723366422