Vi står inför en ny era där AI inte bara är ett verktyg utan en central del av hur vi arbetar, kommunicerar och skapar värde. Enligt vår erfarenhet är därför en väldefinierad AI-policy inte bara viktig utan absolut avgörande för alla företag. Här delar vi insikter om vad som är viktigt att tänka på och hur ni kan utforma en policy som passar er verksamhet.

Därför är en AI-policy oumbärlig

Med AI’s snabba utveckling följer en ökad risk för missbruk och oavsiktliga konsekvenser. En välformulerad AI-policy fungerar som en kompass för ansvarsfull användning, säkerställer att teknologin används på ett sätt som respekterar individens rättigheter och främjar förtroende hos kunder, anställda och samhället i stort.

Oavsett om ditt företag har en AI-policy eller inte så kommer enskilda anställda att använda AI-verktyg och då är det enligt oss avgörande att de är välinformerade om potentiella risker samt att det finns tydliga riktlinjer för användande.

Vanliga fallgropar

Låt oss betrakta tre typiska scenarier:

  1. Fall A: En skribent pressad av deadlines använder AI för att snabbt göra efterforskningar och producera artiklar. Slarv med faktakontroll och korrekturläsning leder till publicering av felaktigt innehåll, vilket skadar webbplatsens trovärdighet och varumärkets anseende.
  1. Fall B: En aktör i vårdsektorn pressad av att ligga i framkant, inför AI för att förbättra patientbehandling genom att analysera patientdata. Data skickas till en molntjänst utanför EU vars villkor tillåter träning på patientdata samt även att information säljs vidare. Detta riskerar patienternas integritet, företagets rykte och rättsliga påföljder.
  1. Fall C:  En medarbetare försöker analysera kunddata med hjälp av en populär AI-tjänst online och läcker oavsiktligt känslig information, bryter mot dataskyddspolicy och GDPR, riskerar juridiska konsekvenser och förlust av kundförtroende.

Dessa exempel visar hur lätt ett misstag kan ske men också hur en tydlig AI-policy kan spela en viktig roll i att minimera dessa risker samt styra användningen och utvecklingen av AI-verktyg.

En effektiv AI-policy bör innehålla: 

Syfte och omfattning: Klargör policyns mål och vilka AI-teknologier den inkluderar. Viktigt är att definiera den data som används och dess hantering. Integrera en regelbunden översyn för att säkerställa att policyn förblir i linje med såväl nationella som internationella standarder och lagar.

Förbjuden data: Definiera tydligt vilken data som aldrig får delas med externa AI-verktyg, exempelvis personligt identifierbar information och känslig affärsdata. Tydliggör med exempel.

Etiska Principer: Åtagande till transparens, integritet, rättvisa och ansvarighet. Inkluderar skydd för personuppgifter och insatser för att minska felkällor samt partiskhet och diskriminering.

Dataskydd och efterlevnad: Beskriv företagets åtgärder för dataskydd och efterlevnad av lagar som GDPR, inklusive robusta säkerhetsprotokoll.Ta höjd för den snabba globala utveckling som sker just nu angående regleringar och lagkrav.

Mänskligt perspektiv: Prioritera människors välbefinnande och se till att AI-verktyg förstärker och inte ersätter, mänsklig kompetens. Detta inkluderar att skapa en miljö där ansvarsfull användning av AI uppmuntras och stöds genom hela organisationen. Involvera medarbetarna i detta arbete.

Om ni vill gå ännu djupare: 

Val av AI-verktyg: Säkerställ att verktygen överensstämmer med företagets etiska principer.

Utbildning: Lär ut ansvarsfull användning av AI och säkerställ efterlevnad med regelbundna uppföljningar.

Kvalitetssäkring: Kontrollera att data är korrekt och representativ för att undvika partiskhet.

Dataskydd genom design: Implementera dataskyddsåtgärder genom hela AI-verktygets livscykel.

Övervakning och utvärdering: Genomför kontinuerlig översyn av AI-verktygens effektivitet.

Rapportering och eskalering: Information om hur anställda och underleverantörer kan rapportera misstänkta etiska överträdelser eller oro relaterad till användningen av AI-verktyg. 

Ett vanligt missförstånd

För att upprätta en effektiv AI-policy är det viktigt att förstå funktionerna och begränsningarna med stora språkmodeller (LLM). En vanlig missuppfattning vi märkt när vi pratar med våra kunder är att dessa verktyg fungerar som allvetande faktamaskiner eller orakel. 

I verkligheten är de dock avancerade algoritmer specialiserade på mönsterigenkänning. De skapar text genom att analysera och imitera semantiska mönster baserade på den omfattande mängd data de har tränats på. Det är viktigt att balansera deras förmåga att framställa sammanhängande och ibland korrekt innehåll med en medvetenhet om deras tendens att återskapa felaktigheter och partiskhet.

De är med andra ord betydligt bättre på idégenerering, poesi och sammanfattningar än att svara på specifika faktafrågor som hur många invånare Skellefteå hade 1979. 

Att införa en AI-policy är inte bara ett sätt att skydda ditt företag och dess kunder, det är också en möjlighet att stärka ert varumärke som en föregångare inom ansvarsfull teknikanvändning. Genom att följa dessa riktlinjer kan ni skapa en policy som inte bara förebygger risker utan också främjar innovation och tillväxt.

Varsågod! Så här ser vår AI-policy ut

ChatGPT, Midjourney, Firefly, Gemini och Copilot. Listan med AI-verktyg växer snabbt. Vi på Digitalist insåg under våren 2023 att vi behöver ett snöre att hålla oss i när vi testar nya AI-tjänster. Så här blev vår AI-policy, den sätter ramarna för hur vi navigerar i användningen av AI-verktyg på ett sätt som respekterar både etiska normer och våra anställdas behov. Varsågod, hoppas att den kan inspirera.

Vill ni ha hjälp?

Behöver ni hjälp att navigera i AI’s komplexa landskap och utforma en policy som reflekterar din organisations unika värderingar och behov? Vi kan hjälpa till. Med vår expertis inom etiska principer, dataskydd och teknisk innovation är vi redo att guida dig genom processen. Kontakta oss för att ta de första stegen mot en skräddarsydd AI-policy som skyddar och driver din verksamhet framåt.

Mer om våra tjänster inom AI
No items found.