Digitalist Open Tech AB är certifierade inom kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001), informationssäkerhet (ISO/IEC 27001) och arbetsmiljö (ISO 45001). För våra kunder och partners innebär detta flera fördelar. Låt oss börja med de tre viktigaste:

 1. Certifieringarna borgar för ordning och reda och god kvalitet i alla våra leveranser 
 2. Med certifieringarna följer ett systematiskt arbete med att ständigt förbättra våra leveranser
 3. Att vår egen och våra kunders information behandlas säkert

Varför har Digitalist satsat på ISO-certifieringar?

Vi har certifierat oss för att du som kund ska kunna lita på att vi lever upp till våra löften om god kvalitet. Utöver detta är Sverige och omvärlden i ett säkerhetsläge som är mer utmanande än på länge. Dels på grund av allvarlig global säkerhetspolitik, dels på grund av ständigt växande användning av molntjänster som tillsammans kan skapa osäkerhet kring var data lagras och hur den hanteras. Att våra kunders data finns och behålls i rätt händer har aldrig varit viktigare. På Digitalist vill vi att våra kunder inte bara ska kunna lita på oss, utan det är rimligt att ni ställer krav på alla era leverantörer.

Blir det dyrare att anlita Digitalist nu?

Kvalitet kostar, men det är inte samma sak som att det är ”dyrt”. Tvärtom, med ett kvalitetsfokus redan från början undviks fel och brister vilket sparar pengar snabbt. 

Om ISO 9001

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta kundernas behov.

Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg för ledningen att leda verksamheten och stötta medarbetarna i det arbete som görs. Det vill säga att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser – samtidigt som vi aktivt arbetar med förbättringar och att uppföljning sker löpande. Med hjälp av ISO 9001 har vi som bolag byggt upp en gemensam struktur och överenskomna arbetssätt som vi alla – från ledningen till  medarbetarna och underkonsulter - följer. Vi har dokumenterat våra relevanta rutiner och policies och de finns lättillgängliga i vårt ledningssystem som ligger på vårt intranät. Alla våra medarbetare - från ledningen till anställda och underkonsulter - kan vända sig till ledningssystemet för att se hur vi arbetar, få svar på frågor, vilka våra processer är, vad som skall göras vid olika händelser.

Vi har också gjort en diger riskanalys av vår verksamhet; både när det gäller det interna arbetet och våra leveranser. Genom dessa riskanalyser får vi handlingsplaner som vi betar av - det är en naturlig del i det ständiga förbättringsarbetet.

ISO 9001 baseras på 7 principer

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

Om ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Miljöledningssystemet utgör därefter ett verktyg som ska underlätta arbetet i organisationen och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. När ett ledningssystem väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering.

Fördelar med miljöledningssystem enligt ISO 14001

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för vår organisation i form av minskad användning av resurser, effektiviserad energianvändning eller transportförbrukning, smartare upphandling och lägre kostnader för avfallshantering, men dels för vår gemensamma miljö och ekosystem.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även

 • Ökad effektivitet vid användning av resurser och material per levererad nytta
 • Hållbar produkt- och tjänsteutveckling utifrån ett livscykelperspektiv
 • Anpassning av verksamheten till och för den cirkulära ekonomin
 • Verksamhetsutveckling med hållbarhet som grundläggande affärsidé
 • Ökad goodwill och trovärdighet organisationen och ökad kompetens internt
 • Förbättrad dialog med intressenter, smartare upphandling och förbättrade leverantörsrelationer

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande

 • Organisationen har eller skapar ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2015.
 • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
 • Systemet är beskrivet
 • System och beskrivning underhålls löpande
 • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

ISO 27001

Vi hanterar våra kunders guld – deras data – och genom vår oberoende certifiering kan våra kunder kan vara trygga att vi hanterar deras data med största omsorg och enligt konfidentialitet, tillförlitlighet och tillgänglighet.

Genom vårt arbete att djupdyka i våra system, vår information och våra verktyg så vet vi idag vilka informationstillgångar vi har, vi känner till dess värde och hur de interagerar med varandra.

Vårt Uttalande om Tillämplighet (Statement of Applicability, SOA) är för våra kunder en blue print kring vår kapacitet kring informationssäkerhet

Våra kunder kan känna sig trygga med att säkerhetsrisker (IT, driftskontinuitet, personal, fysisk miljö etc) hanteras på ett adekvat sätt för att skydda kundens information.

Ledningssystemet för informationssäkerhet utgör ett effektivt stöd för oss i vårt arbete med att:

 • stärka kontrollen över kostnader för informationssäkerhetsarbetet
 • öka förtroendet i fråga om riskhantering
 • garantera verksamhetsinformationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
 • förstärka beredskapen mot en växande hotbild på området

Fördelar med att vara certifierade

Fördelarna med att vara certifierade är många och vi ser bland annat dessa:

 • Kunderna kan vara trygga i att vi kontinuerligt kommer utvärderas och godkännas av ett oberoende sakkunnigt certifieringsorgan
 • Våra produkter och tjänster hanteras på likartat sätt genom hela leveransen och vi jobbar med att kontinuerligt förbättra oss; detta skapar också högre kvalitet på produkter och tjänster
 • Vi har mycket god struktur i hela verksamheten
 • Vi har förstärkt vår beredskap för den växande hotbild som finns i den digitala värld vi och våra kunder befinner sig i
 • Alla våra medarbetare jobbar på likartat sätt vilket ökar tillförlitligheten i hela leveransen

Fördelar med att använda standarden

Standarden kan användas i alla typer av organisationer. Den ger ett flexibelt verktyg för att upprätta och införa ett ledningssystem som bl.a. tillgodoser organisationens behov, mål, storlek och struktur samt organisatoriska processer för informationssäkerhet. Ledningssystemet för informationssäkerhet utgör ett effektivt stöd för organisationer i arbetet med att:

 • Stärka kontrollen över kostnader för informationssäkerhetsarbetet
 • Öka förtroendet i fråga om riskhantering
 • Garantera verksamhetsinformationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
 • Förstärka beredskapen mot en växande hotbild på området

ISO 45001

ISO 45001-certifieringen ger oss  ett ramverk för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö; vi har processer, rutiner och policies på plats för att minska arbetsrelaterade skador och sjukdomar som i sin tur skapar en mer positiv och produktiv arbetsplats för alla.

Digitalists väg fram till certifieringarna

Under 2022 har vi envetet jobbat med att inventera våra processer, policies och rutiner och lagt upp detta i vårt Ledningssystem som är integrerat i vårt intranät för alla våra medarbetare. Vi har gjort djuplodande riskanalyser på vår verksamhet och kopplat handlingsplaner för att kontinuerligt förbättra vårt företag. I Ledningssystemet finns även alla våra tillgångar dokumenterade och fastställda. När det gäller informationssäkerhet har vi vårt Uttalande om Tillämplighet (Statement of Applicability (SOA) som grund. Är du intresserad av att läsa denna, kontakta oss.

När vi startade denna resa kunde vi inte förutse hur mycket jobb det faktiskt var; den förändringsresa vi gav oss ut var mycket genomgripande och omfattade varje skrymsle av verksamheten.

Genom vår ISO-certifiering ser vi att vi får färre missförstånd och reklamationer och vi jobbar systematiskt med att utveckla oss som bolag och att ständigt förbättra oss – vi på förebyggande arbete istället för korrigerande. Vi ser redan att vi effektiviserat vårt arbete och undviker att uppfinna hjulet på nytt.

No items found.