På Digitalist har kvalitet och leveranssäkerhet alltid varit av högsta vikt. Nu tar vi steget och ISO-certifierar oss!

ISO 9001

ISO 9001 är ett internationellt ledningssystem som beskriver hur företag ska arbeta för att säkerställa kvalitet i arbetet, i syfte kontinuerligt höja kundnöjdheten. Denna standard används av företag i hela världen och är ett sätt att garantera en viss nivå av kvalitet inför kunder och leverantörer.

ISO 27001

ISO 27001 är framför allt baserad på att identifiera och hantera informationssäkerhetsrisker i företagets processer. Företag som arbetar medvetet och aktivt med informationssäkerhet hjälper till att koncentrera resurserna till rätt uppgifter.

Vad är ISO?

ISO är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 164 länder. Huvudkontoret ligger i Geneve. ISO:s uppgift är att utarbeta standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa. ISO tar bara upp frågor på sitt arbetsprogram där det finns en efterfrågan och är på det sättet i hög grad medlemsstyrt.

Det svenska standardiseringsorganet SIS, Swedish Standards Institute, är medlem i ISO. SWEDAC är det svenska kontrollorganet för att ackreditera certifieringsorgan i Sverige. RISE (Research Institute of Sweden) är ett certifieringsorgan som reviderar och utfärdar certifikat.

Fakta ISO-certifiering i Sverige

Så här många företag är ISO-certifierade i Sverige enligt certifiering.nu

  • 9001: 5566 företag certifierade
  • 27001: 114 företag certifierade

I Digitalists branch, dataprogrammering och datakonsultverksamhet

  • 9001: 61 st
  • 27001: 10 st
No items found.