Övertygande funktioner, bra service och förtroende för den nuvarande leverantören är positiva skäl till att institutioner kan vara ovilliga att göra förändringar i sin digitala infrastruktur. Det viktigaste och ofta underskattade negativa skälet till att förlänga avtal med en leverantör är leverantörsinlåsning.

Leverantörsinlåsning gör kunder beroende av en enda leverantör. Det skapar artificiella hinder genom att avsevärt öka kostnaderna och ansträngningarna för att byta till en annan leverantör. Leverantörsinlåsning kan orsakas av juridiska hinder som avtalsklausuler, umbärliga beroenden av annan programvara, proprietära licenser, samt slutna eller obskyra standarder som orsakar inkompatibilitet.1

I offentliga förvaltningar finns det många typer av leverantörsinlåsning. Till exempel filformat för dokument som endast kan läsas av en specifik produkt, databasinnehåll som inte kan konverteras till ett konkurrerande leverantörsformat, eller begränsningen att köpa en alltför kostsam programvaruuppgradering för att få tillgång till filer och säkerhetslösningar. Under årens lopp har många institutioner lagt stora belopp på föråldrade system för att undvika byteskostnader orsakade av leverantörsinlåsning.

I samband med att utkontraktering av tjänster och lagring till molnleverantörer blir vanligare växer problemet med inlåsning. Kontroll över och kunskap om den faktiska tekniken minskar2 medan kostnaderna lätt kan explodera på grund av minskad översikt.

Ju djupare en avdelning är integrerad i en sådan miljö, desto svårare kan migrering till lösningar som erbjuds av andra leverantörer bli.

Kunder väljer förstås normalt inte aktivt att bli låsta till en viss leverantör, och är ofta till och med omedvetna om detta hot. Men det finns sätt att förhindra att man hamnar i denna situation:

  • Granska marknaden innan du köper en produkt och ta både in- och utträdeskostnader i beaktande.
  • Säkerställ att data kan migreras till alternativa leverantörer utan oförutsebara kostnader.
  • Använd produkter som stöder öppna standarder3 som är leverantörsoberoende och interoperabla med alternativ programvara.
  • Använd fri programvara som gör det möjligt att via anlitande av tredje parter förbättra och fixa en programvara.

Fri programvara-produkter som använder öppna standarder hjälper till att förhindra kostsamma migreringar genom att tillåta stegvisa förbättringar och leverantörsoberoende support. De ger flexibilitet i en snabbt föränderlig digital värld.

Källor

Mackintosh S. 2018, An Open Digital Approach for the NHS

McKendrick J. 2011, Cloud Computing’s Vendor Lock-In Problem: Why the Industry is Taking a Step Backward.

https://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2011/11/20/cloud-computings- vendor-lock-in-problem-why-the-industry-is-taking-a-step-backwards

https://fsfe.org/activities/os

Detta blogginlägg är tidigare publicerat av FSFC.

No items found.